W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Podsumowanie zasad odbierania odpadów w Gmine Żyraków

W ramach przyjętych rozwiązań ustawowych z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejęła obowiązki odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Rada Gminy Żyraków w dniu 15 marca 2013r. przyjęła zróżnicowaną metodę opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, w ramach której występuje 5 progów cenowych. W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy uzupełnioną w sposób szczegółowy informację dotyczącą segregacji odpadów trafiających do worków oraz segregacji odpadów przeznaczonych do dostarczenia do PSZOK-u.

Od 01 stycznia 2014 roku Gmina Żyraków wprowadziła obniżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (artykuł: "NOWE STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW"). Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklarację i raz jeszcze wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty gdyż deklaracja jest podstawą do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę.Druki deklaracji zostaną dostarczone mieszkańcom przez Sołtysów lub pracowników Urzędu po 01 stycznia 2014 r. a po ich wypełnieniu należy je dostarczyć zwrotnie do Sołtysów lub do Urzędu Gminy Żyraków pok. nr 15 w terminie do 07 lutego 2014 r. Ponadto druki deklaracji będą dostępne na stronie internetowej gminy www.zyrakow.pl w zakładce ,,nowy system śmieciowy”.

W razie wystąpienia zmian dotyczących liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Worki na odpady właściciele nieruchomości otrzymują przy odbiorze odpadów 1 raz na 4 tygodnie od firmy wywożącej odpady na wymianę. W razie potrzeby właściciel będzie mógł otrzymać dodatkowe worki w siedzibie firmy ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi Władysław Radzik Straszęcin 9 A.Odbiór odpadów odbywa się w systemie wymiennym poprzez dostarczenie pustego worka w zamian za worek zapełniony odpadami.

Pojemniki z tworzywa sztucznego można nabyć na własność za dodatkową opłatą w Firmie ŚLUSARSTWO.

Opłaty kwartalne należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Żyraków, przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek Gminy Żyraków nr konta: 90 9478 0000 0000 0228 2000 0500 w następujących terminach: za I kwartał do 15 marca;za II kwartał do 15 czerwca;za III kwartał do 15 września;za IV kwartał do 15 grudnia.

Odbiór odpadów odbywa się jeden raz na 4 tygodnie, natomiast dla budynków wielolokalowych jeden raz na 2 tygodnie – zgodnie z harmonogramem wywozu. Właściciele nieruchomości w dzień wyznaczonej zbiórki odpadów są zobowiązani wystawić pojemniki z odpadami przed wejście na teren nieruchomości. Właściciele nieruchomości, do których dojazd pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów nie będzie możliwy, są zobowiązani do wystawiania pojemników z odpadami przy utwardzonych drogach gminnych lub powiatowych najpóźniej do godziny 7.00 rano.

Opakowania po lekach lub przeterminowane leki, można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia.

Zbiórki doraźne obejmują: popiół i żużel z domowych palenisk, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady ze zbiórki doraźnej są odbierane z terenu nieruchomości 1 raz na kwartał w każdej ilości, za uprzednim ogłoszeniem terminu zbiórki.

Funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na terenie Firmy ŚLUSARSTWO Straszęcin 9A, do którego mieszkaniec bezpłatnie może dostarczać wszystkie kategorie posegregowanych odpadów. Wszystkie usługi świadczone są przez gminę w ramach poniesionej miesięcznej opłaty przez właściciela. Przypominamy: że odpady posegregowane oraz pozostałe, które nie mieszczą się w wykazie selektywnie zgromadzonych mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania w Straszęcinie.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217