W skrócie

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Piotr Gliński wręczył promesy rodzicom z Nagoszyna

W sobotę 1 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przedstawicielki rodziców z Nagoszyna odebrały z rąk Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego promesę na realizację projektu „W kręgu dziecięcych zainteresowań”. W ramach otrzymanej dotacji z tzw. „małego FIO” finansowane będą dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. „Małe FIO” to projekty regrantingowe realizowane przez lokalnych operatorów w ramach Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - rządowego programu dotacyjnego, który od 2004 roku wspiera zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

W województwie podkarpackim projekt nosi nazwę „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” i jest realizowany przez 4 organizacje:

  • Fundacja Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  • Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Grupa rodziców z Nagoszyna „Nieformalni… ale aktywni”, czyli Regina Żuchowska, Paulina Grzyb i Anna Cygan zaplanowała cykl zajęć rozwijających kluczowe sfery dziecka: W MUZYCE MAGIA, WIĘC TAŃCEM CZARUJ (zajęcia taneczne), PLANSZOWE LABORATORIUM (zajęcia z grami planszowymi), W KRAINIE MUZYKI (zajęcia muzyczne), KUBUSIOWE POMAGANIE (warsztaty z udzielania pierwszej pomocy) oraz CIEPLUTKIE PRZYTULANIE  (zajęcia przełamujące bariery w kontaktach z drugim człowiekiem prowadzone metodą Weroniki  Sherborne). Projekt zakończy FESTIWAL PRZEDSZKOLNY, podczas którego dzieci zaprezentują swoje umiejętności.

W realizacji inicjatywy grupę nieformalną z Nagoszyna wspierać będą członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, nauczyciele z Zespołu Szkół w Nagoszynie oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Pomysły rodziców z Nagoszyna  spodobały się komisji konkursowej, która wysoko oceniła projekt „W kręgu dziecięcych zainteresowań”, ponieważ na galę wręczenia promes do Rzeszowa rodzice z Nagoszyna zostali zaproszeni jako autorzy jednego z najlepszych pomysłów działań z Podkarpacia. 

 

na zdjęciach rodzice: Katarzyna Ozimek, Marcelina Zagrobelny, dyrektor Renata Gurak. artykuł i foto: Diana Wójcik

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217