W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU - Tereny Inwestycyjne w Gminie Żyraków

Wójt Gminy Żyraków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej objętej KW RZ1D/00034880/6, tj. działka nr 51/7 o pow. 7,0009 ha, położona w miejscowości Straszęcin, gmina Żyraków. Cena wywoławcza: 2.410.020,00 zł netto, wadium: 300.000,00 zł. Do ceny należy doliczyć 23%  podatku VAT. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to 1P – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów. Działka zlokalizowana jest w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica-Zachód. Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie. Ogłoszenie o przetargu znak IiGK.6840.11.5.2018 znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Żyrakowie pod adresem 39-204 Żyraków 137 oraz stronie internetowej urzędu www.gminazyrakow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zyrakow.pl/bip. Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w przetargu pod numerem tel. 14 68-07-101.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żyraków działając na podstawie art. art. 37 ust. 1 i art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków.

 • Numer działki: 51/7

 • Numer księgi wieczystej: RZ1D/00034880/6

 • Powierzchnia działki: 7,0009 ha

 • Położenie: Straszęcin

 • Opis działki: Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica - Zachód. Teren płaski, pokryty samosiewami drzew i krzewów. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: 1P – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów wg zapisów miejscowego planu Gminy Żyraków pn. „Park Przemysłowy - Straszęcin”. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja obiektów produkcyjnych, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, składowych, magazynowych, baz transportowych i przeładunkowych, centrów badawczych, technologicznych i logistycznych wraz z zabudową towarzyszącą, funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem.
   

Cena netto* nieruchomości 2 410 020,00 zł
Wadium 300 000,00 zł
Termin przetargu 4 grudnia 2018 r.
godz. 1000

*Wartość netto. Do ceny nieruchomości doliczyć należny podatek VAT
 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie, adres: 39-204 Żyraków 137 w świetlicy urzędu - pok. nr 13.

 2. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Gminy Żyraków prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żyrakowie nr 60 9478 0000 0000 0228 2000 0070 najpóźniej do dnia 29 listopada 2018 r. z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Straszęcinie – działka 51/7”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy.

 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

  • dowód tożsamości oferenta, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z rejestru właściwego dla danego podmiotu (podmioty zagraniczne winny przedłożyć wyżej wymienione dokumenty przetłumaczona na język polski),
  • kopię dowodu wniesienia wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości,
  • oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłużenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu poświadczającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami,
  • pełnomocnictwo w formie pisemnej, jeśli uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika.
 4. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 6. Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT.

 7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Żyraków.

 8. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 12. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 60 9478 0000 0000 0228 2000 0070, nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

 13. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona pisemnie.

 14. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

 15. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniu 28.09.2018 r. Dostępne jest również w na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie pod adresem www.gminazyrakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.zyrakow.pl/bip/

 16. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żyrakowie, tel. 14 68-07-101.

 17. Wójt Gminy Żyraków może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
     

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217